ALPHA LUXE GROUP personvernspolitikk

Gyldighetsdato: 15. april 2019

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (heretter referert til som "ALPHA LUXE"), representert av Robert Budimir, Direktør, er forpliktet til å beskytte personvernet og personopplysningene til enkeltpersoner i henhold til Forordning (EU) 2016/679 AV DET EUROPEISKE PARLAMENT OG RÅDET fra 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og fri flyt av slike data og opphevelse av direktiv 95/46 / EF (heretter referert til som "forordningen").

PERSONVERNPOLITIKK OG INDIVIDUELT PERSONVERNSBESKYTTELSESSYSTEM

 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER Alt innhold, struktur, tekster, bilder og videoer på våre nettsteder er beskyttet av opphavsrett. Enhver reproduksjon av informasjon eller data, inkludert bruk av tekster eller deler av tekst, bilder og videoer eller annen utnyttelse eller deling, krever forhåndsskrevet samtykke fra ALPHA LUXE. All uautorisert bruk vil bli ansett som en krenkelse av opphavsrett eller immaterielle rettigheter og er gjenstand for rettslig handling.
 2. DEFINISJONER

Personopplysninger: Enhver informasjon relatert til en fysisk person (individ) hvis identitet er fastslått eller kan fastslås, inkludert et identifiserbart individs identifikasjonsnummer, navn, lokasjonsdata, nettverksidentifikator eller en eller flere egenskaper spesifikke for deres fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Den registrerte (respondent): En naturlig person (individ) hvis identitet kan fastslås direkte eller indirekte, primært basert på navn, identifikasjonsnummer, lokasjonsdata, nettverksidentifikator eller med hjelp av en eller flere egenskaper spesifikke for deres fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Behandling av personopplysninger: Enhver prosedyre eller rekke operasjoner utført på personopplysninger eller sett med personopplysninger, enten ved automatiserte eller ikke-automatiserte midler, som innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning, endring, henting, inspeksjon, bruk, avsløring ved overføring, formidling eller annen tilgjengeliggjøring, harmonisering, kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

Databehandler: En naturlig eller juridisk person som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger.

Informasjonssystem: Helheten av teknologisk infrastruktur, organisasjon, mennesker og prosedyrer for innsamling, behandling, generering, lagring, overføring, visning, distribusjon og kassering av informasjon. Et informasjonssystem kan også defineres som samspillet mellom informasjonsteknologi, databehandlingsprosedyrer og de menneskene som samler inn og bruker dataene.

Tilsynsorgan: En uavhengig offentlig myndighet opprettet av Republikken Kroatia for å kontrollere og sikre gjennomføringen av forskriften. Fortrolighet: Informasjonens (data) eiendom som er utilgjengelig eller avslørt for uautoriserte enheter.

Samtykke: Enhver frivillig, informert, entydig uttrykk for respondentens ønsker ved hvilken han gir sin godkjenning eller eksplisitt bekreftende handling for å samtykke i behandling av personopplysninger som gjelder ham.

Profildannelse: Enhver automatisert behandling av personopplysninger som består av å bruke personopplysninger for å vurdere visse unike aspekter relatert til individet, spesielt for å analysere ønsker og behov ved salg av eiendom.

Tredjeparter: Enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, ALPHA LUXE, eller annen enhet enn respondenten, databehandleren, prosessor eller personer som er autorisert til å behandle personopplysninger under databehandlerens eller prosessorens direkte autoritet.

III. OMFANG OG FORMÅL

Personvernpolitikken etablerer en ramme for personopplysningers beskyttelse i henhold til Generell databeskyttelsesforordning. Politikken setter regler relatert til sikkerhet for enkeltpersoner når det gjelder innsamling og behandling av personopplysninger og praksis knyttet til fri flyt av personopplysninger.

Politikken gjelder for all behandling av personopplysninger, bortsett fra i tilfeller hvor behandlingen er av slik art at det er en statistisk analyse der det er umulig å identifisere en enkeltperson.

 1. PRINSIPPER FOR DATA BEHANDLING

Personvernpolitikken etablerer en ramme for personopplysningers beskyttelse i henhold til Generell databeskyttelsesforordning. Politikken setter regler relatert til sikkerhet for enkeltpersoner når det gjelder innsamling og behandling av personopplysninger og praksis knyttet til fri flyt av personopplysninger.

Politikken gjelder for all behandling av personopplysninger, bortsett fra i tilfeller hvor behandlingen er av slik art at det er en statistisk analyse der det er umulig å identifisere en enkeltperson. Prinsippene for databehandling er de grunnleggende reglene som ALPHA LUXE følger når de behandler personopplysningene til respondentene. Behandlingen som utføres i henhold til følgende regelverk anses som lovlig.

 1. lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet - personopplysninger behandles lovlig, rettferdig, og transparent i forhold til respondenten; I enkelte situasjoner vil ALPHA LUXE måtte spørre respondentene om enkelte personlige opplysninger som ikke er nødvendige for å utføre spesifikke tjenester, men som loven krever å samle inn (f.eks. Lov om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme). ALPHA LUXE informerer respondentene på en transparent måte om hvordan deres data håndteres, deres bruk eller behandling, og hvor lenge disse personopplysningene vil bli behandlet. Respondenten vil bli informert umiddelbart, dvs. før datainnsamling, med all relevant informasjon. I tillegg sørger ALPHA LUXE for gjennomsiktighet i behandling av personopplysninger ved å gi respondentene all nødvendig informasjon og ved forespørsel gi respondentene innsikt i deres data, forklaringer på behandling, grunnlag, lover om behandling, osv.
 2. Formålsbegrensning - personopplysninger må samles inn for eksplisitte og lovlige formål. De kan kun viderebehandles på en måte som er i tråd med disse formålene, med mindre annen behandling kreves av loven eller er nødvendig for kvalitetslevering av selve tjenesten.
 3. Reduksjon av datamengden - innsamling og behandling av personopplysninger er hensiktsmessig, relevant, og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålene de behandles for.
 4. Nøyaktighet - personopplysninger er nøyaktige og oppdaterte hvis nødvendig; ALPHA LUXE vil ta alle rimelige skritt for å sikre at personopplysninger som er unøyaktige, med tanke på formålene de behandles for, blir slettet eller rettet uten forsinkelse; ALPHA LUXE sørger for anvendelse av dette prinsippet gjennom kommunikasjon med respondentene, hvor en korreksjon av data kan bli forespurt hvis respondenten merker at noen av deres data ikke er korrekt angitt.
 5. Integritet og konfidensialitet - personopplysninger behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet av personopplysninger, inkludert beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og tilfeldig tap, ødeleggelse, eller skade gjennom anvendelse av passende tekniske eller organisatoriske tiltak.
 6. Lagringsbegrensning - personopplysninger oppbevares i en form som lar identifisering av respondentene kun så lenge som nødvendig for formålene personopplysningene behandles for; personopplysninger kan lagres i lengre perioder hvis personopplysningene vil bli behandlet utelukkende for statistiske formål, underlagt implementering av passende tekniske og organisatoriske tiltak, eller hvis det er en legitim interesse (f.eks. ved søksmål).
 1. FORPLIKTELSE TIL Å HOLDE KONFIDENSIALITET

Alle ALPHA LUXE-ansatte må overholde tiltakene som er definert i denne policyen. ALPHA LUXE vil sørge for at tredjeparter som, i samarbeidet med ALPHA LUXE, får tilgang til personopplysninger, blir kjent med tiltakene definert i denne policyen og overholder dem. Alle personer under en arbeidskontrakt eller enhver ansettelsesavtale som kan ha direkte eller indirekte tilgang til personopplysninger, er forpliktet til å respektere konfidensialitet og beskytte individets personvern, inkludert å forhindre uautorisert tilgang til personopplysninger og utstyr som brukes i databehandlingen eller deres uautoriserte bruk. ALPHA LUXE vil videresende respondentenes data til statlige institusjoner hvis det er et lovlig grunnlag for dette (for eksempel, skjemaer for Loven om forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme).

 1. LOVLIGHET AV PERSONOPPLYSNINGERS BEHANDLING

Hos ALPHA LUXE anerkjenner vi at personopplysningene til våre respondenter tilhører dem, og vi behandler dem deretter. Imidlertid må vi behandle et minimum datasett for å levere kvalitetstjeneste i samsvar med loven. Derfor, hvis respondenten nekter å gi de nødvendige dataene, vil vi ikke kunne tilby vår assistanse.

Vi behandler personopplysningene til respondenten når vi møter en av følgende betingelser:

 1. a) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle kontrakten som respondenten er part i, eller for å iverksette tiltak på respondentens forespørsel før konklusjonen av kontrakten. b) Behandlingen er nødvendig for å overholde lovpålagte forpliktelser. Når loven autoriserer eller forplikter ALPHA LUXE til å behandle bestemte data, vil vi gjøre det basert på den loven. c) Behandlingen er nødvendig for de legitime interessene til ALPHA LUXE, bortsett fra når disse interessene overstiger interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter for respondenten, spesielt hvis respondenten er et barn. Vår legitime interesse inkluderer behandling som hjelper oss med å forbedre prosesser, utvikle produkter, forbedre våre tjenester, tilby spesifikke produkter og tjenester, løse juridiske tvister og beskytte personer og eiendom. d) Respondenten har gitt samtykke til å behandle sine data, som må være påviselig, frivillig, skrevet på et lettforståelig språk, og kan trekkes tilbake når som helst. Eiendomstilbud som ALPHA LUXE kommuniserer gjennom tilgjengelige distribusjonskanaler, anses som en del av tjenesten. Respondentens samtykke er valgfritt så lenge behandlingen overholder behandlingsprinsippene som er angitt i punkt IV. e) Behandlingen er nødvendig for å beskytte respondentenes viktige interesser."

Lær om lovligheten av personopplysningsbehandlingen hos ALPHA LUXE. Vi behandler personopplysningene til våre respondenter som deres eiendom, men må behandle et minimum sett med data for å levere kvalitetstjeneste mens vi overholder loven. Hvis respondenten nekter å gi de nødvendige dataene, vil vi ikke kunne tilby vår assistanse. Vi behandler personopplysninger når en av følgende betingelser er oppfylt: oppfylling av en kontrakt, overholdelse av lovpålagte forpliktelser, forfølgelse av legitime interesser, innhenting av samtykke, eller beskyttelse av viktige interesser.

ALPHA LUXE verdsetter ditt personvern og sikrer at ditt samtykke er påviselig, frivillig, skrevet på et lettforståelig språk, og kan trekkes tilbake når som helst. Eiendomstilbud kommunisert gjennom tilgjengelige distribusjonskanaler er en del av vår tjeneste og krever ikke respondentens samtykke hvis de overholder våre behandlingsprinsipper. Kontakt oss for å lære mer.

VII. RESPONDENTENS RETTIGHETER

Respondenten har ulike rettigheter i forhold til sine data, som følger:

 1. Tilgangsrett - Respondenten har rett til å kontakte ALPHA LUXE til enhver tid for å bekrefte om deres data behandles og, hvis ja, be om tilgang til dataene og relatert informasjon, inkludert rett til personvern. ALPHA LUXE må levere en kopi av de personopplysningene som behandles, vanligvis elektronisk hvis det er etterspurt elektronisk, og kan ta betalt en rimelig avgift for ytterligere dokumenter.
 2. Rett til rettelse - Respondenten har rett til å få korreksjon av unøyaktige personopplysninger uten forsinkelse fra ALPHA LUXE og supplere ufullstendige data. ALPHA LUXE må kommunisere eventuelle endringer til dataenes mottakere og informere respondenten om disse mottakerne hvis det er etterspurt.
 3. Rett til sletting (rett til å bli glemt) - Respondenten har rett til å be om sletting av sine data, som må innfris raskt hvis begrunnet. Hvis sletting ikke er mulig eller fornuftig, må ALPHA LUXE blokkere dataene mot uautorisert behandling og kommunisere eventuelle utelatelser til mottakerne av dataene. Informer respondenten om disse mottakerne hvis etterspurt.
 4. Rett til å begrense behandlingen - Respondenten har rett til å få en begrensning i behandlingen fra ALPHA LUXE under visse omstendigheter, inkludert når de bestrider nøyaktighet eller ulovlighet, eller behandlingen ikke lenger er nødvendig eller overstiger legitime rettigheter. ALPHA LUXE kan imidlertid fortsatt behandle personopplysninger som gjeldende reguleringer tillater.
 5. Rett til dataportabilitet - Respondenten kan motta personopplysninger knyttet til dem i et strukturert, vanlig brukt, og maskinlesbart format og overføre det til en annen behandlingsansvarlig hvis behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt og utføres automatisk.
 6. Rett til innsigelse - Respondenten kan innsi mot behandling av sine data hvis det er basert på ALPHA LUXEs legitime interesser eller direkte markedsføringsformål. ALPHA LUXE kan fortsette behandlingen hvis den kan demonstrere legitime grunner for det eller for å etablere, utøve, eller forsvare rettslige krav.
 7. Rett til å trekke tilbake samtykke - Respondenten kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke, som bør være like enkelt som å gi det. Tilbaketrekking påvirker ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekking.
 8. Rett til kompensasjon og ansvar - Respondenten har rett til erstatning for materiell eller immateriell skade på grunn av brudd på de aktuelle juridiske bestemmelsene av behandlingsansvarlig eller databehandler.

Respondenten kan utøve sine rettigheter ved å kontakte ALPHA LUXE via kontaktinformasjonen publisert på nettsiden eller i forkontraktsinformasjon. Hvis de tror det har vært et brudd på deres databehandlingsrettigheter, kan respondenten klage til den nasjonale tilsynsmyndigheten. Videre har respondenten rett til ikke å være gjenstand for automatiserte beslutninger som produserer juridiske effekter eller tilsvarende vesentlige resultater, med mindre det er nødvendig for en kontrakt, tillatt ved lov, eller basert på uttrykkelig samtykke.

VIII. INFORMERING

ALPHA LUXE sikrer at respondenten blir gitt all informasjon som skal gis hvis personopplysninger samles inn fra respondenten, eller hvis personopplysninger ikke hentes fra respondenten, samt at respondenten informeres om sine rettigheter under forrige artikkel. ALPHA LUXE vil publisere informasjon om personvernet på den offisielle nettsiden.

 1. OPPTAK OG LAGRING

ALPHA LUXE har etablert og vedlikeholder opptak av personopplysninger. Behandlingen sikrer kontinuerlig at bare personopplysninger som det er et lovlig grunnlag for behandling, er inkludert.

Personopplysninger er passende, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for. Det sikres derfor at perioden personopplysninger lagres er begrenset til et strengt minimum. Personopplysninger behandles bare hvis andre midler ikke med rette kan oppnå formålet med behandlingen.

ALPHA LUXE implementerer kontinuerlig egnede tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak, med tanke på arten, omfanget, konteksten og formålene med behandlingen, samt risikoen av forskjellige sannsynlighets- og alvorlighetsnivåer for rettighetene og frihetene til respondentene.

Lovligheten av behandlingen. ALPHA LUXE tillater ikke uautorisert innsamling, behandling eller bruk av personopplysninger. Regel om begrenset tilgang til data gjelder bare for data som er nødvendige for å utføre spesifikke forretningsoppgaver. ALPHA LUXE-ansatte har strengt forbud mot å bruke respondentens data for ethvert formål som ikke er i samsvar med betingelsene definert i kapittel VI. Til slutt, ifølge gjeldende lover (f.eks. Lov om forebygging av hvitvasking og finansiering av terror), har ALPHA LUXE rett til å inspisere og behandle deler av personopplysninger, men bare i den grad det er nødvendig for å oppfylle regulatoriske krav eller håndheve avtalen med respondenten.

Personopplysninger beskyttes mot uautorisert tilgang, bruk, endring og tap. Beskyttelsesmekanismer brukes på personopplysninger innenfor ALPHA LUXE, uavhengig av formen de er lagret i - papir eller elektronisk.

Personopplysninger som samles inn og behandles av ALPHA LUXE i sitt arbeid anses som konfidensielle og må behandles med spesiell omsorg og kan bare brukes av den grunnen de ble samlet inn.

ALPHA LUXE vil samle inn og lagre personopplysninger bare i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. ALPHA LUXE behandler kun personopplysninger som er relevante og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålene de behandles for ("reduksjon av datamengde"); ALPHA LUXE tar alle nødvendige tiltak for å sikre at dataene er nøyaktige, komplette og om nødvendig oppdaterte, og forplikter seg til å innhente respondentens samtykker når de er nødvendige og informere respondentene om behandlingen av deres data.

Personopplysninger skal oppbevares på færrest mulige steder hvor de må være tilstrekkelig beskyttet. Tilgang til personopplysninger kan kun gis basert på forretningsbehov. Det er forbudt å bruke personopplysninger for å utvikle eller teste IT-systemer. Personopplysninger må beskyttes med kryptering, pseudonymisering eller anonymisering når det er mulig.

 1. LOVBASERT BEHANDLING OG KLAGERETT

ALPHA LUXE vil behandle respondentens data i henhold til gunstige juridiske og andre forskrifter som regulerer forebygging av hvitvasking for å overvåke og forhindre svindel, hvitvasking av penger osv., utført av Den europeiske unions regler, standarder og anbefalingsinstitusjoner eller nasjonale tilsynsmyndigheter.

I henhold til forordningen gir ALPHA LUXE respondentene rett til å innsi mot databehandling for direkte markedsføring, enten det gjelder initial eller for hennes behandling, når som helst og kostnadsfritt.

 1. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Raskere og bedre service. Ved inngåelse av en forretningsavtale kan ALPHA LUXE overføre respondentens personopplysninger til en ekstern samarbeidspartner som har de nødvendige profesjonelle kompetanser og som gir tilstrekkelige garantier for å sikre egnede individuelle databeskyttelsestiltak, og med hvem ALPHA LUXE har inngått en samarbeidsavtale. Dette gjelder også forretningsavtaler med andre enheter registrert for eiendomsmegling, advokatfirmaer, arkitektkontorer, kartkontorer osv.

Videre kan ALPHA LUXE i levering av annonseringstjenester (Istraplakati) gi partnerne tilgang til dine personopplysninger, som handler som behandlingsansvarlige. Disse tredjepartstjenesteleverandørene vil bare følge ALPHA LUXEs instruksjoner. De vil kun ha tilgang til dine data for å oppfylle formålene personopplysningene ble samlet inn for. De er underlagt de samme personvern- og konfidensialitetsreglene som ALPHA LUXE. ALPHA LUXE må innhente ditt samtykke før de videresender dine data til partnere for direkte markedsføring.

Dine data kan videre bli videresendt basert på følgende:

 • Som svar på juridiske eller administrative prosesser av hvilken som helst type eller håndhevingshandling forespurt av de kompetente myndighetene;
 • Ved juridiske forpliktelser, beskytte rettigheter og sikkerhet for enkeltpersoner, beskytte rettighetene og eiendommen til ALPHA LUXE, inkludert behovet for å overholde denne personvernpolitikken og for å forhindre tekniske, sikkerhetsrelaterte eller svindelproblemer.

XII. HÅNDTERING AV HENDELSER OG KLAGERETT

ALPHA LUXE tar alle mulige tiltak for å beskytte respondentens personopplysninger. Alle ansatte må varsle den ansvarlige ved et personverninnbrudd eller et brudd på personopplysninger. ALPHA LUXE må rapportere hendelsen til Datatilsynet innen 72 timer etter å ha blitt kjent med bruddet, hvis mulig.

Videre, i tilfelle et brudd på personopplysninger som sannsynligvis vil utgjøre en høy risiko for enkeltpersoners rettigheter og friheter, vil ALPHA LUXE varsle respondenten om bruddet uten unødig forsinkelse. Respondenten har rett til å klage til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) ved en hendelse som angår hans data, eller hvis han anser at ALPHA LUXE bryter hans rettigheter som definert av forordningen.

XIII. SLUTTBESTEMMELSER

Denne policyen trer i kraft fra den dagen den blir vedtatt.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. Robert Budimir Direktør