Generelle vilkår og betingelser for eiendomsmeglingstjenester av ALPHA LUXE GROUP

INNLEDENDE BESTEMMELSER

Artikkel 1. Disse Generelle Vilkårene og betingelsene (heretter referert til som "Vilkårene") regulerer forretningsforholdet mellom ALPHA LUXE GROUP doo (heretter referert til som "Megleren") og en fysisk eller juridisk person (heretter referert til som "Klienten") som inngår en skriftlig megleravtale med Megleren. Vilkårene er en integrert del av megleravtalen mellom Megleren og Klienten. Klienten erkjenner og samtykker i disse Vilkårene ved å fullføre megleravtalen i sin helhet.

BEGREPER OG DERES BETYDNING

Artikkel 2

 1. Eiendomsmegler eller Megler er ALPHA LUXE GROUP d.o.o., et aksjeselskap lokalisert på Mate Vlašića 17, 52440 Poreč, Kroatia, som oppfyller betingelsene for eiendomsmegling som foreskrevet av Eiendomsmeglingsloven (heretter referert til som "Megleren").
 2. En eiendomsmeglingsagent er en fysisk person som er registrert i Registeret over eiendomsmeglingsagenter og som er ansatt av Megleren eller er ansatt av en juridisk enhet som har en samarbeidsavtale med Megleren eller har en personlig samarbeidsavtale med Megleren (heretter referert til som "Agenten").
 3. Eiendomsmegling involverer handlingene til eiendomsmeglere i å koble hovedmannen og en tredjepart, samt forhandlinger og forberedelser for konklusjonen av juridiske transaksjoner relatert til en bestemt eiendom, spesielt de relatert til kjøp, salg, bytte, utleie, leasing, osv.
 4. Klienten er en fysisk eller juridisk person som inngår en skriftlig megleravtale med en Eiendomsmegler.
 5. En tredjepart er enhver person som Eiendomsmegleren søker å koble med Klienten for å forhandle konklusjonen av juridiske transaksjoner relatert til en bestemt eiendom, uavhengig av om Megleren også har en megleravtale med den Tredjeparten (heretter referert til som "Tredjeparten").
 6. Eiendom refererer til en del av jordoverflaten og alt som permanent er tilknyttet landet på eller under overflaten, som bestemt av generell regulering om eierskap og andre grunnleggende rettigheter.
 7. Meglingsgebyret er beløpet hovedmannen må betale Megleren for meglertjenester.

TILBUD

Artikkel 3 Meglerens tilbud er basert på informasjon mottatt skriftlig og muntlig fra Klienten. Klienten bør være oppmerksom på muligheten for feil i eiendommens beskrivelse og pris, samt muligheten for at den annonserte eiendommen allerede er solgt, leid ut, eller trukket tilbake fra salg av eiendomseieren. Megleren er ikke ansvarlig for feil i eiendommens beskrivelse eller pris, eller eventuelle problemer relatert til eiendomseierens tilbaketrekking fra transaksjonen. Tilbud og merknader skal holdes konfidensielle av Klienten og kun videreformidles til tredjeparter med Meglerens skriftlige godkjennelse. Hvis mottakeren av Meglerens tilbud allerede er kjent med den tilbudte eiendommen, må de umiddelbart informere Megleren skriftlig via e-post eller rekommandert post.

EIENDOMSMEGLINGSKONTRAKT

Artikkel 4 Eiendomsmeglingskontrakten (heretter: Avtalen) refererer til overføring eller etablering av spesifikke rettigheter til eiendom og/eller eiendeler knyttet til eiendom. Megleren, som formidler, er ansvarlig for å finne og forbinde seg med tredjeparts hovedmenn for å forhandle og inngå den juridiske transaksjonen på vegne av Klienten. Klienten må betale Megleren et meglerhonorar (heretter: Honorar) hvis den juridiske transaksjonen er fullført. Dette inkluderer konklusjonen av en forhåndsavtale der avtalepartene godtar å inngå en hovedavtale. Avtalen er skriftlig for en bestemt periode. Hvis kontraktpartene har forskjellige synspunkter på avtaleperioden, avsluttes Avtalen etter 12 måneder fra avtalens dato og kan forlenges flere ganger ved gjensidig avtale.

EKSKLUSIV FORMIDLING - EKSKLUSIV AVTALE

Artikkel 5 Den eksklusive meglingsavtalen forplikter Klienten til ikke å ansette noen annen mellommann for det megledede arbeidet. Hvis Klienten inngår en juridisk transaksjon utenfor Megleren under den eksklusive meglingsavtalen, som Megleren fikk et meglingsoppdrag for, må Klienten betale Megleren et Meglingshonorar og eventuelle tilleggskostnader pådratt under meglingen. Megleren må informere Klienten om de juridiske konsekvensene av eksklusivitetsklausulen før inngåelse av den eksklusive meglerkontrakten. En kontrakt for eneste megling avsluttes for en viss periode når kontrakten det ble meglet for er fullført eller når den avtalte perioden utløper. Hvis den eksklusive meglingsavtalen avsluttes av grunner spesifisert i foregående avsnitt, må Klienten refundere Megleren for de separat avtalte kostnadene som ble pådratt. Hvis Klienten inngår en juridisk transaksjon innen 12 måneder etter den eksklusive meglingsavtalen på grunn av Meglerens handlinger, må Klienten betale Meglerhonoraret i sin helhet, med mindre noe annet er avtalt.

OPPHØR AV MEGLESAVTALE

Artikkel 6 En megleravtale inngått for en bestemt periode vil slutte ved utløpet av den avtalte perioden hvis avtalen som var gjenstand for meglingen ikke ble fullført innen den perioden, eller hvis en av partene avslutter kontrakten etter bestemmelsene i megleravtalen. Hvis Klienten er pålagt å betale for kostnader pådratt av Megleren, og dette ble eksplisitt avtalt, må Klienten refundere Megleren for disse kostnadene. Bestillerparten kan kansellere meglingen hvis oppsigelsen ikke er i strid med prinsippet om god tro. Kanselleringsprosedyren bør ikke brukes til å frata megleren kompensasjon eller bevisst skade deres rettigheter. Hvis, under varigheten av megleravtalen eller innen 12 måneder etter dens oppsigelse, Klienten inngår en juridisk transaksjon med en tredjepart som ble introdusert for dem av Megleren eller en annen Megler, vil Klienten bli ansett for å ha handlet mot prinsippet om god tro og må betale Meglingshonoraret.

FORMIDLERENS FORPLIKTELSER

Artikkel 7 Ved mekling for konklusjonen av en eiendomssalg, leie eller utleieavtale, er formidleren forpliktet til spesielt å utføre følgende: levere dokumentasjon som beviser eierskap eller andre absolutte rettigheter til den aktuelle eiendommen, utføre nødvendige handlinger for å presentere eiendommen på markedet, riktig annonsere eiendommen, og utføre alle andre aktiviteter avtalt i meglingsavtalen som overstiger den vanlige presentasjonen. Formidleren har rett til spesielle, forhåndsbestemte kostnader. De må muliggjøre inspeksjon av eiendommen og megle i forhandlinger for å søke å inngå en avtale som spesifikt er relatert til eiendommen de forhandler om, i forhold til den eiendommen, eller med virksomheten de mekler for. Hvis avtalens objekt er land, må de sjekke formålet med landet i henhold til bestemmelsene om romlig planlegging i forhold til det landet. De må informere Klienten om alle relevante omstendigheter kjent for dem, eller at de bør vite, og gjøre Klienten kjent med bestemmelsene i loven om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (OG 108/17, 39/19).

Etter å ha inngått salgskontrakten og med Klienten av eiendomsforhandleren, hvis samme uttrykker interesse og uten rett til ytterligere kompensasjon, forplikter Megleren seg til å utføre en eller flere handlinger som følger:

 1. i samarbeid med juridiske bistandstilbydere;
 2. i tilfelle selskaper som tilbyr nytte-tjenester, registrere Klienten som en ny bruker av tjenestene.

KUNDENS FORPLIKTELSER

Artikkel 8 Ved å inngå en Meglingsavtale med Formidleren, påtar Klienten seg følgende forpliktelser: gi bevis for å oppfylle forpliktelser overfor tredjeparter og registrere eventuelle uregistrerte heftelser på eiendommen som er gjenstand for kontrakten, gi Megleren et energisertifikat for eiendommen, informere Megleren om hvorvidt eiendommen representerer Klientens ekteskapelige eiendom og deres ektefelle/samboer, gi Megleren og en tredjepart interessert i å inngå den megledede avtalen all relevant informasjon om den forespurte eiendommen, som inkluderer beskrivelsen av eiendommen og prisen. Klienten må informere Megleren skriftlig om alle endringer relatert til virksomheten som de har autorisert megleren for, spesielt de relatert til eiendomseierskap. Samtidig med inngåelsen av den juridiske transaksjonen, må Klienten betale meglerkostnadene. Klienten er ikke forpliktet til å gå inn i forhandlinger for å inngå en megleravtale med en tredjepart funnet av megleren eller å inngå en juridisk kontrakt. Imidlertid vil Klienten være erstatningsansvarlig hvis de ikke handler i god tro og må refundere alle kostnader påløpt under meglingen, som kostnader kan ikke være mindre enn 1/3 av det avtalte honoraret, men ikke større enn det avtalte honoraret. Klienten vil være erstatningsansvarlig hvis de handlet svikefullt og unnlot å gi eller gi unøyaktig informasjon relevant for meglervirksomheten for å fullføre meglervirksomheten. Skaden vil bli beregnet av kostnadene pådratt av Formidleren i den nevnte virksomheten, som vil beløpe seg til minst 1/2 av det avtalte honoraret.

MEGLERHONORAR

Artikkel 9 Avtalen bestemmer meglingshonorarets beløp, som enten kan være en prosentandel av eiendommens kjøpesum eller et fast beløp. I tilfelle en leie- eller utleieavtale, er honoraret basert på den månedlige leie- eller leasingbeløpet, bortsett fra leieavtaler lenger enn 60 måneder (5 år), der honoraret er minst 150% av det månedlige leie- eller leasingbeløpet. Det avtalte meglingshonoraret inkluderer alle handlinger i Artikkel 7 av Generelle Vilkår og Betingelser. Imidlertid, for aktiviteter som ikke dekkes av Artikkel 7, men utføres på Klientens forespørsel, er timeprisen for megling HRK 50 € (med ord: femti euro). Hvis Megleren utfører tilleggsaktiviteter på Klientens forespørsel som ikke dekkes av Artikkel 7, må Klienten refundere Megleren for meglingstimen og de påløpte utgiftene. Forfallsdato for meglerens timepris og refusjon av kostnader er 15 dager fra deres oppståelse. Anta at den juridiske transaksjonen inkluderer en forhåndskontrakt der Klienten og tredjepart blir enige om å fullføre hovedkontrakten for eiendommen, inkludert forskudd og en del av kjøpesummen. I så fall skal meglingshonoraret forfalles i to like deler: den første dagen for forskuddet og en del av den avtalte kjøpesummen, og den andre dagen ved inngåelse av hovedkontrakten. Anta at den juridiske transaksjonen inkluderer en forhåndskontrakt uten forskudd eller avtalt kjøpesum. I så fall skal meglingshonoraret forfalles dagen hovedkontrakten inngås eller på dagen fristen spesifisert i forhåndskontrakten for inngåelse av hovedkontrakten utløper. Hvis Klienten eller tredjepart trekker seg fra den megledede transaksjonen, må de fortsatt betale meglinghonoraret som bestemt av denne artikkelen og den inngåtte meglingsavtalen. Klienten må også betale Honoraret når de inngår en juridisk transaksjon med en Tredjepart bragt i kontakt av Megleren, og som oppnår samme formål som den megledede transaksjonen. Anta at Klienten inngår en juridisk transaksjon som ikke er den megledede, som oppnår samme formål eller gjelder eiendommen som er gjenstand for megling. I så fall må de betale Honoraret i henhold til prislisten for Generelle Vilkår og Betingelser. Megleren anses å ha muliggjort for Klienten å komme i kontakt med Tredjepart hvis de direkte viste Klienten eiendommen, arrangerte et møte mellom Klienten og Tredjepart, ga Tredjeparts e-postadresse, eller informerte Klienten om eiendommens beliggenhet. Megleren har rett til kompensasjon innen 12 måneder fra avtalens opphør hvis Klienten inngår en juridisk transaksjon med en Tredjepart hovedsakelig på grunn av Meglerens handlinger før oppsigelsen. Hvis Klienten trekker seg under avslutningen av den megledede transaksjonen etter at et akseptabelt tilbud er innsendt, må de betale det avtalte Honorarbeløpet. Klienten er også forpliktet til å betale Honoraret hvis den megledede juridiske transaksjonskontrakten inngås med en hvilken som helst fysisk eller juridisk person relatert til ekteskap, utenomekteskapelig eller familie, medlemskap eller organforvaltning, eller på noen annen måte med en tredjepart, uavhengig av om den personen deltok i forhandlingene.

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 10 Denne avtalen er underlagt Lov om eiendomsmegling, Sivilforpliktelsesloven, og andre gjeldende juridiske forskrifter for saker som ikke eksplisitt er angitt i denne avtalen. Disse Generelle Vilkårene trådte i kraft den 1. januar 2020. Enhver modifikasjon eller tillegg som er i strid med disse Vilkårene er kun gyldige hvis Megleren aksepterer dem skriftlig. I tilfelle av en individuell avtale med prinsippet som avviker fra bestemmelsene i denne avtalen, skal kravene i den separate avtalen gjelde. ALPHA LUXE GROUP d.o.o., representert av Robert Budimir, administrerende direktør.

PRISLISTE FOR EIENDOMSMEGLINGSHONORAR

 1. KJØP OG SALG: Provisjon beregnes som en prosentandel av den totale kjøpesummen eller salgsprisen, med den høyeste provisjonen på 6% og den laveste på 4%. II. SALG: Provisjonen for megling ved salg av eiendom (belastet fra selger) er 2-4%, men minst 1 000,00 euro. III. KJØP: Provisjonen for megling ved kjøp av eiendom (belastet fra kjøper) er 2-3%, men minst 1 000,00 euro. IV. BYTTE: Ved bytte av eiendom belastes en provisjon på 2-3% fra hver involverte part, beregnet ut fra verdien av eiendommen hver part tilegner seg. V. LEIE OG UTLEIE: Provisjonen beregnes som en prosentandel av leien og betales av begge parter.

For utleie beregnes provisjonen fra utleier og leietaker, og prosentandelen er basert på månedlig leie:

 • 100% minimum for leie eller leasing opptil 11 måneder
 • 100% for leie eller leasing mellom 12 og 59 måneder
 • 150% minimum for leie eller leasing av 60 måneder (5 år) eller mer Merverdiavgift gjelder for alle gebyrer.

Firmanavn: ALPHA LUXE GROUP d.o.o. za usluge Hovedkontor: Mate Vlašića 17, Poreč Registrert ved Handelsretten i Pazin, aksjekapital HRK 20,000.00, betalt i sin helhet.

MBS: 130092679, OIB: 69925939724

Transaksjonskontoer: IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, åpnet med Privredna Banka Zagreb dd, BIC/SWIFT: PBZGHR2X.

Styremedlemmer: Robert Budimir, Direktør (representerer Selskapet uavhengig og individuelt). Disse prisene er underlagt Lov om eiendomsmegling og andre gjeldende juridiske forskrifter.